ارومیه خیابان مدرس روبروی بانک سرمایه شرکت آلتین سیم آذربایجان، پلاک 147

کد پستی : 5713918155
تلفن همراه : 8006 935 0935
تلفن تهران : 86 144 910-021
تلفن ارومیه : 67 67 3345-044
تلفن استانبول : 92 82 880 212 90+