ست پیچ گوشتی تعمیرات موبایل

ست پیچ گوشتی تعمیرات موبایل

برای باز کردن دستگاه های مختلف پیچ گوشتی های متفاوتی مورد نیاز است

در تعمیرات موبایل نیز برای باز کردن گوشی های مختلف پیچ گوشتی های مخصوصی مورد نیاز است

در این قسمت می توانید پیچ گوشتی های مرتبط با هر گوشی را تهیه نمایید.